Rätt till Assistans

Har du rätt till personlig assistans?

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om Stöd och Service till Vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till personlig assistans. Det är den kommunen du bor i eller Försäkringskassan som gör en bedömning av dina behov.

Nedan beskriver vi de olika kriterier i stora drag. Om det är något dom Du har frågor kring eller känner dig osöker på kring personlig assistans, ta kontakt med oss så förklarar vi närmare.

Inte ha fyllt 65 år

Du kan inte få assistans efter att du fyllt 65 år. Däremot får du behålla eventuell assistans som du beviljats före du blev 65.

Fram till din 65-årsdag kan du få fler timmar i takt med att dina behov ökar. Därefter kan du inte få en utökning av timmar. Det finns däremot ingen nedre åldersgräns för rätten till personlig assistans.

Personkrets

Du som tillhör en personkrets, det finns tre stycken så kallade personkretsar. Det behövs intyg och utlåtande som visar att du tillhör någon av de tre personkretsarna. Så här beskriver lagen personkretsarna:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnkada i vuxen ålder som är föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och    förorsakar betydande svårigheter iden dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Grundläggande behov

Du måste vara i behov av hjälp med något eller några av de grundläggande behoven:

  1. Personlig hygien. Behöver du till exempel hjälp med att gå på toaletten eller duscha?
  2. Måltider. Matning är en grundläggande behov. Däremot inte matlagning, inte ett av de grundläggande behoven, där emot är det ett ”Övrigt Behov” se vidare i texten.
  3. Att klä på och av dig. Om du handgripligen är i behov av att få på och av dina kläder.
  4. Kommunikation. Om du behöver hjälp för att göra dig förstådd av din omgivning.
  5. Annan hjälp. Som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen. Ett exempel kan gälla person med autism som är rymninsbenägen eller kan skada sig själv om de är ensamma.

Timmar för övriga behov

Om du fått rätt till personlig assistans för dina grundläggande behov kan du även få assistans för ÖVRIGA BEHOV. Exempel på dessa kan vara fritidsaktiviteter, matlagning, gå och handla samt sköta ett arbete. De övriga behoven ansöker du i samband vid med ansökan till dina grundläggande behov.

Dubbelassistans

Om dina behov är så stora att det krävs två personer vissa tider på dygnet kan du ansöka om dubbelassistans. Det kan gälla vid vissa lyft, bad eller liknande. Vid ansökan av dubbelassistans bör det utredas om behovet kan tillgodoses av olika hjälpmedel eller bostadsanpassning, en sådan utredning kan göras av bl.a. en arbetsterapeut.